STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZEJ W GRABOWCU

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 marca 2013 r.