Kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grabowcu oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Klauzula Informacyjna
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych
w GBP w Grabowcu

1. Administratorem danych osobowych Czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu przy ulicy Rynek 6, zwana dalej Biblioteką.

2. Jeśli Czytelnik ma pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania swoich danych osobowych w Bibliotece, a także przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, może się skontaktować się z ustanowionym w Bibliotece Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe na podstawie:

art. 6 ust.1 a) b) c) e) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz
w związku z zadaniami nałożonym na Bibliotekę ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539), w szczególności w związku z art. 4, art. 5, art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o bibliotekach,
w związku z zadaniami nałożonymi ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. r. o statystyce publicznej ((Dz.hU. Nr 88, poz. 439))
4. Biblioteka może przetwarzać dane osobowe w celu:

realizacji ustawowych obowiązków lub/i zadań Biblioteki,
zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych przez Bibliotekę zbiorów, w tym dochodzenia z tego tytułu ewentualnych roszczeń,
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki. Obowiązek podania przez Czytelnika danych określonych w Deklaracji, w tym numeru PESEL wynika z nałożonego na Bibliotekę zadania określonego w art. 4 ust. 1 pkt.1 w zw. z art. 14 ust.2 pkt. 5 ustawy o bibliotekach tj. obowiązku ochrony materiałów bibliotecznych. Do skutecznego odzyskania materiałów bibliotecznych lub ich równowartości niezbędny jest numer PESEL.

6. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek udostępnienia będzie wynikał z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

8. Dane udostępnione przez Czytelnika nie będą podlegały profilowaniu.

9. Biblioteka nie przekaże danych Czytelnika poza obszar Unii Europejskiej.

10. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów ustawowych, zadań i obowiązków oraz celów statystycznych, dla których są przetwarzane.
W przypadku braku aktywności na koncie Czytelnika dłuższym niż 2 lata, dane zostaną usunięte z systemu.

11. Czytelnikowi przysługuje prawo do uzyskania kopii swoich danych, które można dostać poprzez złożenie informacji na pocztę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Czytelnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Każdemu Czytelnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, które Czytelnik dostarczył administratorowi.

13. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych i zażądanie ich usunięcia może nastąpić po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary).

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZEJ W GRABOWCU

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Grabowiec z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE nr 3/2014

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

Grabowiec, ul. Rynek 6

22-425 Grabowiec

pow. zamojski, woj. lubelskie

tel. (084) 65-12-451

NIP: 922 297 15 88


www.bibliotekagrabowiec.pl

Dostępne adresy mailowe:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

REGULAMIN

Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu

(www.bibliotekagrabowiec.pl)

 

§1

PRAWO KORZYSTANIA

 1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający się powinien: 

  a) okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie), legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie),

  b) wypełnić kartę zapisu i podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

 4. Dane osobowe, które podaje się przy zapisie do biblioteki są niezbędne do zawarcia umowy cywilno - prawnej użyczenia materiałów bibliotecznych. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji Czytelników,  nie może wypożyczać książek do domu. Dane czytelników nie będą udostępniane innym podmiotom.
 5. Każdy czytelnik zapisany do biblioteki otrzymuje swój numer statystyczny uzupełniony odpowiednimi kodami- literowymi i cyfrowymi- wskazującymi na podział czytelników wg. wieku i zajęcia.
 6. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych umieszczonych w ewidencji Czytelników oraz ich poprawienia. 
 7. Administratorem ewidencji czytelników jest Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu.
 8. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują się na zobowiązaniu rodzice lub opiekunowie prawni. 
 9. Czytelnik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły. 
 10. Czytelnik może wypożyczać książki po okazaniu legitymacji lub dowodu osobistego. 
 11. Czytelnik przychodzący do Biblioteki z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w szatni albo w miejscu wskazanym przez Bibliotekarza.
 12. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu. 
 

§2

KAUCJA

 1. Kaucję od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:

  a) jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Grabowiec,

  b) przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek lub innych materiałów bibliotecznych np.  audiowizualnych.

 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z Biblioteki, winien poinformować Bibliotekę o swym zamiarze najpóźniej na 3 dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie 6 miesięcy od zaprzestania korzystania z Biblioteki, nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody własne Biblioteki.
   

§3

WYPOŻYCZANIE 

 1. Czytelnik może jednorazowo wypożyczać 4 książki (tytuły), w tym: lektury szkolne na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed ustalonym w § 3 pkt. 1 terminem jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje. 
 4. Rezerwacji książek można dokonać za pomocą Internetu, wchodząc na stronę Biblioteki (www.biblioteka.grabowiec.pl).
 5. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Wysokość opłaty reguluje aktualnie obowiązujący cennik.
 6. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 7. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, udziela wskazówek do korzystania z katalogu.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.
 

§4   

POSZANOWANIE I ZABEZBIECZANIE KSIĄŻEK 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za książki zgubione lub zniszczone czytelnik uiszcza odszkodowanie pieniężne. Wysokość odszkodowania stanowi aktualną wartość księgarską zagubionej lub zniszczonej książki. Jeżeli książka posiada oprawę introligatorską, od kwot pobranych z tytułu odszkodowania dolicza się koszt oprawy wg. aktualnego cennika usług introligatorskich. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może za zgodą Dyrektora Biblioteki, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki. Za zagubiony lub uszkodzony jeden z tomów dzieła, pobiera się należność za całe dzieło, pozostałe tomy stanowią nadal własność biblioteki.
 

§5   

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK 

 1. Jeżeli czytelnik przetrzymuje książki ponad czas określony w §3 pkt. 1 otrzymuje pierwsze upomnienie. W przypadku braku zwrotu książek Biblioteka wysyła wezwanie ostateczne. Za każde pisemne upomnienie, wezwanie biblioteka pobiera opłatę wg. aktualnie obowiązującego cennika.
 2. Biblioteka pobiera opłaty za przetrzymywanie książek wg. aktualnie obowiązującego cennika.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczania opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  

§6

SKARGI I WNIOSKI 

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.  
 

§7
PRZEPISY KOŃCOWE 

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo ,a w szczególnie dramatycznych przypadkach na stałe pozbawiony praw do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowcu.
 2. Wysokość opłat regulaminowych określa obowiązujący w danym roku cennik. 
 3. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. 
 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2013 r.